Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358444
Публикувано на 11.10.2019 05:41
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Къща,59760 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
59760.00 лв.
Площ (в кв.м):
82.000
408334
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.511.94 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 123, с площ 141,00 кв.м. /сто четиридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: 248 /двеста четиридесет и осем/, със съседи: имот с идф.№ 67338.511.127, имот с идф.№ 67338.511.92, имот с идф.№ 67338.511.91, имот с идф.№ 67338.511.95, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.511.94.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка деветдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 123, със застроена площ: 82,00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; представляващ по документ за собственост дворно място, представляващо Поземлен имот № 3309 /три хиляди триста и девети/, в кв.№ 155 /сто петдесет и пет/, по плана на гр. Сливен, целият с площ 120,00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, от които 70,00 кв.м. застроено, при граници: Дафина Василева Георгиева, Слав и Руси Костадинови Чанкови и улица, ведно с жилищна сграда, състояща се от три стаи и кухня на първи етаж и три сутеренни стаи и кухня, обособени като самостоятелен жилищен обект.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 14:00
306192
Онлайн са 124 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение