Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358687
Публикувано на 14.10.2019 05:42
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Лучия Тасева Тасева с рег. No: 737 обявява за публична продан
Земеделска земя,4040 лв.,Балик
Обявлението е активно
от 27.10.2019
до 27.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
с. Балик
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
4040.00 лв.
Площ (в кв.м):
3038.000
408577
Описание:

- 1/4 ид. ч. от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 12156 кв.м. (дванадесет хиляди и сто петдесет и шест квадратни метра), четвърта категория, находящ се в землището на село Балик, местност “КОРУГЬОЖИК”, община Тервел, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №02405.9.12 (нула, две, четири, нула, пет, точка, девет, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балик, община Тервел, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-1343/25.07.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 009012, при граници и съседи имоти с идентификатори: №02405.9.42, №02405.9.13, №02405.25.128 и №02405.9.11 Описание: позевмленият имот е разположен на равен терен, с малка денивелация. Поземленият имот е с правилна, правоъгълна форма, издължен в посока североизток/югозапад, среден за парцел, достъп по полски път от югозапад, граничи с обработваема земеделска земя. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: Възбрана, вписана под № 137, том 1, дв.вх.рег.№ 2777/14.12.2017г., по изпълнително дело 20178100400409 по описа на ЧСИ Николай Ников;Възбрана, вписана под № 30, том 1, дв.вх.рег.№ 684/23.04.2018г., по настоящото дело.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 600 313
Определяне на купувач
[кога] на 29.11.2019 08:00
306360
Онлайн са 154 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение