Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358700
Публикувано на 14.10.2019 06:48
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Парцел,1152 лв.,Дряновец
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Дряновец
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
1152.00 лв.
Площ (в кв.м):
1270.000
408590
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 448 /пет римско, тире, четиристотин четиридесет и осем арабско/, в квартал 44 /четиридесет и четири/ по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област Русе, с площ от 1270 кв.м. /хиляда двеста и седемдесет квадратни метра/, с адрес улица Тодор Каблешков № 30 /тридесет/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ 114 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, ГАРАЖ със застроена площ от 36 кв.м. /тридесет и тест квадратни метра/, НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ 80 кв.м. /осемдесет квадрати метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 10 кв.м. /десет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 2 кв.м. /два квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ VI-448, тревна площ и УПИ IV -447ЗАБЕЛЕЖКА: СГРАДИТЕ СА ОПИСАНИ В НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ № 5, Т. 15, ДЕЛО № 2177 ОТ 05.11.2009 Г. НА СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ - БЯЛА, НО ПРИ ОГЛЕД НА МЯСТО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ СА СЪБОРЕНИ.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 07:00
306373
Онлайн са 137 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение