Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358756
Публикувано на 14.10.2019 09:27
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Земеделска земя,15639.2 лв.,Узунджово
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Узунджово
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
15639.20 лв.
Площ (в кв.м):
14998.000
408646
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75085.50.17 /седемдесет и пет хиляди осемдесет и пет, точка, петдесет, точка, седемнадесет/ с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1568/05.09.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „БОГДАНОВА ГОРА“, площ 14998 кв.м. /четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 050017/ нула петдесет хиляди и седемнадесет/, при съседи: 75085.50.21, 75085.50.18, 75085.50.16, 75085.50.15, 75085.50.350

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 08:50
306437
Онлайн са 209 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение