Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358763
Публикувано на 14.10.2019 09:37
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Земеделска земя,3783.6 лв.,Узунджово
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Узунджово
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
3783.60 лв.
Площ (в кв.м):
10100.000
408653
Описание:

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75085.30.51 /седемдесет и пет хиляди осемдесет и пет, точка, тридесет, точка, петдесет и едно/ с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1568/05.09.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „ИНДЖОВ КЛАДЕНЕЦ“, площ 10100 кв.м. /десет хиляди и сто квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 090051/ нула тридесет хиляди петдесет и едно/, при съседи: 75085.30.49, 75085.30.50, 75085.30.252, 75085.30.26

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 08:20
306444
Онлайн са 168 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение