Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358775
Публикувано на 14.10.2019 10:12
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Земеделска земя,4398.4 лв.,Узунджово
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Узунджово
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
4398.40 лв.
Площ (в кв.м):
9799.000
408665
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75085.17.10 /седемдесет и пет хиляди осемдесет и пет, точка, седемнадесет, точка, десет/ с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1568/05.09.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „МАНАСТИРЧЕТО“, площ 9799 кв.м. /девет хиляди седемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 017010 / нула седемнадесет хиляди и десет/, при съседи: 75085.15.872, 75085.17.828, 75085.17.827, 75085.17.8, 75085.14.820

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 09:50
306456
Онлайн са 148 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение