Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358778
Публикувано на 14.10.2019 10:17
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Земеделска земя,1395.2 лв.,Узунджово
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Узунджово
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
1395.20 лв.
Площ (в кв.м):
4000.000
408668
Описание:

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75085.109.10 /седемдесет и пет хиляди осемдесет и пет, точка, сто и девет, точка, десет/ с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1568/05.09.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „АЛА ЧЕШМА“, площ 4000 кв.м. /четири хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 109010/ сто и девет хиляди и десет/, при съседи: 75085.109.9, 75085.109.14, 75085.109.744, 75085.109.8

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 10:00
306459
Онлайн са 164 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение