Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358858
Публикувано на 15.10.2019 11:04
Посещения: 15
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Едностаен апартамент,13680 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 16.11.2019
до 16.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
1-стаен апартамент
Начална цена:
13680.00 лв.
Площ (в кв.м):
30.000
408748
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1492/2018 г. с Изх. № 44773/ 15.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на КРАСИМИР ОБРЕТЕНОВ РАДОСЛАВОВ, а именно: АПАРТАМЕНТ №3 /три/, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, на улица „Гренадирска“ №116 /сто и шестнадесет/, на I етаж /първи етаж/, с изложение – изток, състоящ се от: СТАЯ, КУХНЯ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА, със застроена площ от 30,07 кв.м. /тридесет цяло и седем стотни квадратни метра/, при съседи: изток – стълбище; запад – апартамент №4; север – коридор,юг - двор, заедно с прилежащото му ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №3 /три/, с полезна площ от 13,64 кв.м. /тринадсет цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: изток – таван №1, запад – таван №4, север – коридор, юг – двор, както и 7,1974 % /седем цяло хиляда деветстотин седемдесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и общите помещения, външните водопровод, електрозахранване, канализация и топлопровод, както и 113,60 кв.м идеални части /сто и тринадсет цяло и шестдесет стотни квадратни метра идеални части от правото на строеж върху мястото/,съгласно описанието по доказателствен нотариален акт, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със Заповед №РД-18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.652.698.2.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и две, точка, шестотин деветдесет и осем, точка, две,, точка, три/, с адрес на поземления имот: град Плевен, п.к. 5800, улица „Гренадирска“ №116 /сто и шестнадсет/, етаж 1, апартамент №3 , който самостоятелен обект се намира в Сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.652.698 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и две, точка, шестотин деветдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, целият с посочена в документа площ от 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, прилежащи части:..., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с идентификатор 56722.652.698.2.4, под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 56722.652.698.2.9. - при първоначална цена – 13 680 лева /тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева/. Данъчната оценка за целият имот е 9541.80 лв. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана под том 12, акт №75/2007г., подновяване/новиране том 10, акт №114/2017г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Възбрана том 2, акт №124/2018г. по изп.д.№20188150401492 в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен Регистър с изх.№2577/03.07.2018г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№20188150401492/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 15.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 18.12.2019 07:00
306542
Онлайн са 122 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение