Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358876
Публикувано на 15.10.2019 11:59
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Търговски имот,426981 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 16.11.2019
до 16.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
426981.00 лв.
Площ (в кв.м):
682.000
408766
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 121/2016 г. с Изх. № 43849/ 10.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на „ПЛЕВЕН КОМЕРС“ ООД, представлявано от управителите Огнян Александров Милчев и Христо Йотов Йотов, заедно и поотделно, а именно: СТОЛ С ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕГО ПОМЕЩЕНИЯ застроен на площ от 682,00 кв.м. /шестотин осемдесет и два квадратни метра/, на първи етаж на СПОРТНА ЗАЛА, находяща се в град Плевен, построена върху държавно дворно място, цялото с площ от 5 560,00 кв.м. /пет хиляди петстотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващо парцел II /втори/, в квартал 403 /четиристотин и три/ по плана на град Плевен с отстъпено право на строеж, при съседи: от две страни улица, парцел I - кв.403 - Учителски институт, съгласно описанието по документ за собственост от 1997г., а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.248.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, двеста четиридесет и осем, точка, едно, точка, две/, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Кала Тепе“ № 3, ет.1, обект 2, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.248 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, двеста четиридесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 682,00 кв.м. /шестстотин осемдесет и два квадратни метра/, прилежащи части: Ресторант „Ягуар“, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.659.248.1.1; под обекта – имот с идентификатор 56722.659.248.1.5; над обекта – имот с идентификатор 56722.659.248.1.3 - при първоначална цена – 426 981 лева /четиристотин двадесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и един лева/ Тежести за имота: Договорна ипотека том 2, акт №11/1998г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, молба-заявление за заличаване на договорна ипотека вписана том 2, акт №161/26.03.2019г.; Искова молба том 1, акт 52/2000г., ищец Община Плевен /Решение №206/09.06.2005г., по гр.д.№1400/2000г. на Пл.РС; Решение №585/25.10.2006г., по гр.д.№610/05г., на Пл.ОС; Решение №1595/22.01.08г., по гр.д.№276/07г. на ВКС на РБ, влязло в законна сила на 22.01.2008г.; Други I вписвания Анекс към договор за кредит том 1, акт №29/2001г.; Вписана договорна ипотека в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, том 3, акт 137/2002г., за обект СТОЛ С ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕГО ПОМЕЩЕНИЯ, застроен на площ от 682,00 кв.м., молба-заявление за заличаване на договорна ипотека вписана том 2, акт №160/26.03.2019г.; Възбрана том 1, акт №39/2016г., по изп.д.№20168150400121 на ЧСИ Кирилова. Върху продажната цена на имота, няма да се начислява ДДС. „ПЛЕВЕН КОМЕРС“ ООД, е упражнил правото си на избор по чл.45, ал.7 от ЗДДС, като е избрал доставката да е необлагаема с ДДС. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен при управителя Огнян Милчев, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20168150400121 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 10.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 18.12.2019 07:00
306563
Онлайн са 101 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение