Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358891
Публикувано на 15.10.2019 12:42
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иван Иванов Хаджииванов с рег. No: 832 обявява за публична продан
Производствен имот,323436.96 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 04.11.2019
до 04.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
323436.96 лв.
Площ (в кв.м):
791.000
408781
Описание:

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320401423 ще се проведе нова публична продан на следния недвижим имот, собственост СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ ДЖАМБАЗОВ и ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ДЖАМБАЗОВА, с начало на проданта 05.11.2019г. и край на проданта 05.12.2019г., място на проданта: Районен съд Русе, както следва:І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.485 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин осемдесет и пет/; Адрес на имота: гр. Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ: 791 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: ЗПЗ, парцел VІ – 184; при съседи: 63427.3.490, 63427.3.483, 63427.3.482, 63427.3.486, 63427.3.489, заедно със сградите, които попадат върху имота: Сграда 63427.3.485.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин осемдесет и пет, точка, едно/, със застроена площ 761 кв.м. /седемстотин шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда;, А по акт за собственост: Урегулиран поземлен имот VІ – 184 /шест римско тире сто осемдесет и четири арабско/ по плана на местността Западна промишлена зона в гр.Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ 772 кв.м. /седемстотин седемдесет и два квадратни метра/, при граници на ПИ: УПИ І – 184, УПИ ІІ-184, път, УПИ VІІ-184, заедно с построената в упи ДВУЕТАЖНА СГРАДА с площ от 1328 /хиляда триста двадесет и осем/ кв.м. и със застроен обем от 5 891 /пет хиляди осемстотин деветдесет и един/куб.м., състояща се на първи етаж от дърводелска работилница, гараж с две клетки, канцелария, баня и тоалетна, хидрофорно отделение и на втори етаж от: 19 /деветнадесет/ бр. канцеларии, склад, баня и тоалетна, заедно с всички подобрения и приращения върху имота.Начална цена, от която ще започне проданта – 323 436.96 лв. Тежести на имота: договорна ипотека в полза на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД. Определям всеки четвъртък от 16:00ч. до 17:00ч. по време на проданта за оглед на имота. Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена по сметка на съдебния изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък – БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД BG72BGUS91601003946401 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.15.10.2019 г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:гр. РУСЕ /И. ХАДЖИИВАНОВ/

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 822 498
Определяне на купувач
[кога] на 06.12.2019 07:00
306579
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение