Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358919
Публикувано на 16.10.2019 06:40
Посещения: 18
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,127246 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
127246.00 лв.
Площ (в кв.м):
92.000
408809
Описание:

ИД20188250400537 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.588.2.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, пет, осем, осем, точка, две, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, Кардам № 8 (осем), ет. 5 (пет), ап. А8 (буква „А“, осем), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 92,26 кв.м. (деветдесет и две цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.522.588.2.9, под обекта: 56784.522.588.2.8, над обекта: 56784.522.588.2.12, ведно с прилежащите: 7,5 % ид.ч. (седем цяло и пет десети процента идеални части) от сградата и изба № 2 (две) с площ 5,64 кв.м. (пет цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра), който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.522.588.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, пет, осем, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 4000, Кардам № 8 (осем), застроена площ: 167 кв.м. (сто шестдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 8 (осем), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 56784.522.588 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, пет, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, Кардам № 8 (осем), площ: 716 кв.м. (седемстотин и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 588, квартал: 364 – нов (триста шестдесет и четири, тире, нов) по плана на кв. „Триъгълника“, парцел: V-588 (пети-римско, петстотин осемдесет и осем), съседи: 56784.522.587, 56784.522.590, 56784.522.591, 56784.522.2302, 56784.522.3571, 56784.522.3570, 56784.522.581, ведно с 3,70 % ид.ч. (три цяло и седемдесет стотни процента идеални части) от гореописания поземлен имот с идентификатор 56784.522.588 - описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), разположен в североизточната част на четвърти жилищен етаж на кота +10,65 (плюс десет цяло и шестдесет и пет стотни метра), находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, построена и въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-337/12.12.2008 г. на Началника на РДНСК-Пловдив, състояща се от сутерен, партер, пет жилищни етажа и мансарда на две нива, изградена в североизточната част на дворното място в съответсвие с Разрешение за строеж № 275/03.08.2005 г., издадено от Община Пловдив, скица с виза № 1492/28.11.2000 г., издадена от Община Пловдив, район „Центарлен“ и одобрен инвестиционен проект от 15.06.2005 г., в ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Хан Кардам“ № 8 (осем), цялото застроено и незастроено с площ от 720 (седемстотин и двадесет) квадратни метра, съставляващо урегулиран поземлен имот V – 588 (пети – петстотин осемдесет и осем), от квартал 364 – нов (триста шестдесет и четири – нов), 260 – стар (дветса и шестдесет – стар) по регулационния план на гр. Пловдив - „Триъгълника“, одобрен със Заповед № 220/03.03.1980 г., при граници на имота : от североизток: - ул.“Хан Кардам“, от югоизток – УПИ VIII – 591 и УПИ IX – 589, 590, от югозапад – УПИ XI – 587, от северпзапад – УПИ III – 581 и УПИ IV – 578, 579, 580, кайто АПАРТАМЕНТ № 8 е със застроена площ от 92,26 (деветдесет и две цяло и двадесет и шест стотни) квадратни метра и се състои от входно антре, дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна и три балкона, при граници на апартамента: от югозапад: ап.№ 7 (седем), отгоре – ап.№ 10 (десет), отдолу – ап.№ 6 (шест), ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), разположено в сутерена на сградата, на кота -2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, със застроена площ 5,64 (пет цяло и шестдесет и четири стотни) квадратни метра, при граници: изба № 1 (едно), изба № 3 (три) и коридор ЗАЕДНО със съответстващите 7,50 % (седем цяло и петдесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, КАКТО и 3,70 % (три цяло и седемдесет стотни процента) идеални части от гореописаното дворно място. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 127 246,00 лв. (сто двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и шест лева), съставляваща 80 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 14.10.2019 г., съгласно чл. 494 във вр. с чл. 485 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 08:00
306608
Онлайн са 206 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение