Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358925
Публикувано на 16.10.2019 06:55
Посещения: 31
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,16200 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
16200.00 лв.
Площ (в кв.м):
80.000
408815
Описание:

ИД20178250400764 - ¼ (една четвърт) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.110.1.41 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, нула, точка, едно, точка, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Панагюрище” № 20 (двадесет), бл. Е-46 (буква „Е“, четиридесет и шест), вх. А (буква „А“), ет. 3 (трети), ап. 42 (четиридесет и втори); с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 79,98 кв. м. (седемдесет и девет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), ведно с прилежащи части: ¼ (една четвърт) идеална част от изб. помещение № 4 (четири), с площ, съгласно нотариален акт: 13,00 кв.м. (тринадесет квадратни метра) и 1,626 % (едно цяло шестстотин двадесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.110.1.5, под обекта: 56784.506.110.1.4, над обекта: 56784.506.110.1.8, стар идентификатор: няма, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.506.110.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Северен, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Панагюрище” № 20 (двадесет); със застроена площ: 162 кв. м. (сто шестдесет и два квадратни метра); с брой етажи: 5 (пет); с предназначение: жилищна сграда - многофамилна, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.506.110 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Панагюрище” № 20 (двадесет); с площ: 324 кв. м. (триста двадесет и четири квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: комплексно застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 720 (седемстотин и двадесет), при съседи: 56784.506.109, 56784.506.96 - описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: ¼ (една четвърт) идеална част от Апартамент № 42 (четиридесет и две), на третия етаж, вход „А“ (буква „А“) от жилищния блок № Е-46 (буква „Е“, четиридесет и шест), находящ се в гр. Пловдив, ул. „Панагюрище” № 20 (двадесет), състоящ се от три стаи и кухня, с обща застроена площ от 79,98 кв. метра (седемдесет и девет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), при граници: ап. 41 на Николова, отгоре ап. – 56 на Генчев, отдолу – ап. 28 на Урумов, заедно с избено помещение № 4 (четири), при граници: мазе 3 на Механджиев, коридор и мазе 5 – на Цокова, както и заедно с ¼ (една четвърт) идеална част от 1,626 % (едно цяло шестстотин двадесет и шест хилядни процента) ид. части от общите части на блока и от правото на строеж за този апартамент върху държавно дворно място гр. Пловдив, „V-та (пета) градска част“. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 16 200,00 лв. (шестнадесет хиляди и двеста лева), съставляваща 80 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 11.10.2019 г., съгласно чл. 494 във вр. с чл. 485 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 07:30
306615
Онлайн са 134 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение