Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358946
Публикувано на 16.10.2019 08:29
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Калинка Стайкова Араклиева с рег. No: 771 обявява за публична продан
Земеделска земя,2000 лв.,Книжовник
Обявлението е активно
от 28.10.2019
до 28.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Книжовник
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
2000.00 лв.
Площ (в кв.м):
2171.000
408836
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37383.30.25 /тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, тридесет, точка, двадесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-1557/04.09.2018 г., на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Ижека”, с площ от 2 171 кв.м. /две хиляди сто седемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията - Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4/четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 030025, при съседи на поземления имот - имоти с идентификатори: 37383.888.9901, 37383.30.4, 37383.30.1, 37383.30.3 - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА - 2 000 лв. /две хиляди лева/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 662
Определяне на купувач
[кога] на 02.12.2019 08:30
306636
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение