Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359011
Публикувано на 16.10.2019 13:11
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Заведение,157920 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 16.11.2019
до 16.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Заведение/Ресторант/Кафене/Бар
Начална цена:
157920.00 лв.
Площ (в кв.м):
127.000
408901
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1850/ 2019г.с Изх. № 44914/ 16.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЕТ „ЕЛТЕКС-2000-ПЛАМЕН ХРИСТОВ“, представлявано от управителя Пламен Христов Христов, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56722.659.547.6.19 (петдесет и шсст хиляди седсмстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и двевет, точка, петстотин четиридесет и седем, точка, шест, точка, деветнадесет) по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота град Плевен, улица ’’Данаил Попов” №2/две/, вход Г/буква „г“/, етаж 0/нула/, който самостоятелен обект се намира в сграда №6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.457 (петдесет и шсст хиляди седсмстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и двевет, точка, петстотин четиридесет и седем), с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ от 127,30 кв.м. (сто двадесет и седем изцяло и тридесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.659.547.6.1, под обекта-няма, над обекта – имоти с идентификатори 56722.659.547.6.6 и 56722.659.547.6.5, а съгласно описанието по нотариален акт №136 том III дело 458/2004г. на нотариус №082 вписан в Служба по вписванията с вх.рег. №10621, акт 103, том XXI, дело 4725/2004г, представлява ОБОСОБЕН ОБЕКТ- ПОМЕЩЕНИЕ на площ от 127,30 кв.м. (сто двадесет и седем цяло и тридесет стотни квадратни метра), находящо се на партерния етаж на жилищен блок в гр.Плевен на ул.“Данаил Попов” № 2 (две), при съседи: изток- двор, заиад-ул.”А.Халачев”, север-вх.“Г“, юг-вх.”Д“, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж в УПИ № I - кв. 123 по плана на града. - при първоначална цена – 157 920 лева /сто петдесет и седем хиляди деветстотин и двадесет лева /, на 80% от изготвената пазарна оценка в размер на 197 400 лв. Данъчната оценка на имота е в размер на 134 033.00 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 7, акт №73/2005г., в полза на БАНКА ХЕБРОС АД, с правоприемник "УниКредит Булбанк" АД; договорна ипотека том 14, акт №119/2008г., в полза на "УниКредит Булбанк" АД; договорна ипотека том 4, акт №37/2009г., в полза на "УниКредит Булбанк" АД; възбрана том 2, акт №196/2017г., в полза на "УниКредит Булбанк" АД на ЧСИ Кирилова по ид№844/2017г., възбрана том 3, акт №148/2018г., в полза на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ -ДМ“ по ид №2835/18г., на ЧСИ Кирилова; възбрана том 3, акт №22/2019г., в полза на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ДМ“, по ид№1850/19г. на ЧСИ Кирилова. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя Пламен Христов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20198150401850/19г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача.Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 16.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 18.12.2019 07:00
306703
Онлайн са 108 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение