Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359041
Публикувано на 17.10.2019 06:20
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Жилищна сграда,236000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
кв. Суходол
Тип на имуществото:
Сграда
Начална цена:
236000.00 лв.
Площ (в кв.м):
162.000
408931
Описание:

на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 03.09.2012 г., собственост на Анна Бориславова Георгиева, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 68134.4142.321.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, едно, четири, две, точка, три, две, едно, точка, едно/, находяща се в гр. София, СО, р-н „Овча купел”, кв. „Суходол”, ул „Траян Танев” № 81 /осемдесет и едно/, със застроена площ по нотариален акт от 162,40 /сто шестдесет и две цяло и четиридесет стотни/ кв.м., а по Скица на сградата № 54004/10.08.2012 г. от 162 /сто шестдесети два/ кв.м. и разгънатата застроена площ по нотариален акт от 574,50 /петстотин седемдесет и четири цяло и петдесет стотни/ кв.м., състояща се от: в сутерена – от три мазета; на първия етаж – от три спални, дневна, кухня, трапезария, две бани, тоалетна, две антрета, вътрешно стълбище и тераса; на втория етаж – от три спални, дневна, вестибюл, баня с тоалетна, антре, стълбище и две тераси; на третия етаж /тавански/ етаж – от хоби, таванска, галерия, фитнес, сауна, баня с тоалетна, мокро помещение, антре, стълбище и две тераси, заедно с дворното място, с идентификатор 68134.4142.321, в което е построена, съставляващо УПИ № ІІ-321 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и едно/ от кв. 35 /тридесет и пет/ по регулационния план на гр. София, местност кв. „Суходол”, одобрен със Заповед № 106/07.08.1989 г. и Заповед № РД-485/18.12.2000 г., целият с площ от 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м., при граници: улица, УПИ ІІІ – 323 /трети за имот с планоснимачен номер триста двадесет и три/, УПИ ХVІІ-319 /седемнадесети за имот триста и деветнадесети/, УПИ І-520 /първи за имот петстотин и двадесет/. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 24, том 5, дело № 3395/2007 г., подновена под № 291, том 71, дв. вх. № 81156 от 20.12.2016 г., Законна ипотека акт № 147, том 6, вх. рег. № 36786 от 19.06.2006 г., подновена под № 248, том 28, дв. вх. № 30772 от 30.05.2016 г., и възбрана т.17 акт № 261 вх. № 36324 от 22.08.2012 г. в полза на взискателя -„Банка ДСК” ЕАД за сумата от 180 000.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 14.02.2007 г. и Договор за наем № 148, том 6, дв. вх. № 32635 от 31.05.2019 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 236 000.00 лв. /двеста тридесет и шест хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 22.11.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 21.10.2019 г. и завършва на 21.11.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан, след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 600 736. За пазач на имота е определен Борислав Борисов Георгиев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг" по изп. дело № 20128440402430. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 22.11.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 07:00
306736
Онлайн са 135 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение