Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359055
Публикувано на 17.10.2019 06:56
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Земеделски имот,124704 лв.,Орсоя
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
с. Орсоя
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
124704.00 лв.
Площ (в кв.м):
214723.000
408945
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53970.37.1, находящ се в землището на с. Орсоя, общ. Лом, обл. Монтана, местността Втори дялове, стар № 037001, с площ от 214.723 дка, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Шеста, при граници и съседи: имот иф.53970.37.2 – Пасище, мера – Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот иф.53970.37.44 – Пасище, имот иф.53970.37.43 – Пасище, имот иф.53970.37.42 – Пасище, имот иф.53970.37.41 – Пасище, имот иф.53970.37.3– Пасище, имот иф.53970.37.4 – Пасище, имот иф.53970.37.5 – Пасище, имот иф.53970.37.6– Пасище, имот иф.53970.37.7 – Пасище, имот иф.53970.37.8 – Пасище, иф. 53970.37.38 – Полски път на Община Лом, иф. 53970.40.161 – Полски път на Община Лом и иф. 53970.37.39 – Полски път на Община Лом. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 кV, На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, а съгласно документ за собственост представлява: Нива в землището на с. Орсоя с ЕКАТТЕ 53970, общ. Лом, с площ от 214,723 дка, шеста категория, в местността Втори дялове, ИМОТ № 037001 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 037002 –Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 037044 – Пасище на Държавен поземлен фонд, имот № 037043 – Пасище, имот № 037042 – Пасище, имот № 037041 – Пасище, имот № 037003 – Пасище, имот № 037004 – Пасище, имот № 037005 – Пасище, имот № 037006 – Пасище, имот № 037007 – Пасище, имот № 037008 – Пасище, № 037038 – Полски път, № 000161 – Полски път и № 037039 – Полски път

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 07:00
306750
Онлайн са 111 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение