Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359086
Публикувано на 17.10.2019 07:59
Посещения: 26
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Христов Петров с рег. No: 921 обявява за публична продан
Парцел,45506.88 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
45506.88 лв.
Площ (в кв.м):
604.000
408976
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1892.1012 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и две точка хиляда и дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД - 18-69/14.12.2010 год. на изпълнителения директор на АГКК, последно изменение със заповед КД 14-22-1171/25.10.2012 год. на Началник на СГКК - София, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, ул. 719 /седемстотин и деветнадесета/ № 28 /двадесет и осем/, с площ от 604 /шестстотин и четири/ квадратни метра, трайно предназначение на територията - Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: 68134.1892.373 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и две точка триста седемдесет и три/, с номер по предходен план 373 /триста седемдесет и три/, кв. 24/двадесет и четири/, идентичен с УПИ XXXII-1012 /тридесет и втори, за имот с планоснимачен номер хиляда и дванадесет/ в кв. 24/двадесет и четири/ по регулационния план на гр. София, район Витоша, в.з. Килиите, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 68134.1892.1014, 68134.1892.1015, 68134.1892.1016, 68134.1892.1013, 68134.1892.1010, 68134.1892.1009, 68134.1892.1008, 68134.1892.1011

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 943 83 75
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 07:00
306788
Онлайн са 176 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение