Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359174
Публикувано на 17.10.2019 10:56
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николета Маринова Кавакова с рег. No: 929 обявява за публична продан
Земеделска земя,119.25 лв.,Маточина
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Маточина
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
119.25 лв.
Площ (в кв.м):
13760.000
409064
Описание:

1/32 /една тридесет и втора/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 47468.51.11 /четиридесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и осем точка петдесет и едно точка единадесет/, находящ се в с. Маточина, общ. Свиленград, обл. Хасково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1736 / 19.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: местност ДРЯН ЧЕШМА, с площ: 13 760 кв.м. /тринадесет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; с категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, с номер по предходен план: № 051011; със съседи: 47468.51.12, 47468.51.721, 47468.51.10 и 47468.51.5. Цената, от която ще започне проданта съгласно чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.485 ГПК, е в размер на 119,25 лв. /сто и деветнадесет и двадесет и пет стотинки/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 620 506
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 12:00
306883
Онлайн са 127 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение