Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359183
Публикувано на 17.10.2019 11:37
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Земеделска земя,2799.2 лв.,Бенковски
Обявлението е активно
от 17.11.2019
до 17.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Бенковски
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
2799.20 лв.
Площ (в кв.м):
5400.000
409073
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ОВОЩНА ГРАДИНА, находящ се в землището на с. Бенковски, Община Аврен, Област Варна, местността "Гюмню гьолджук", ЕКАТТЕ 03811 /три хиляди осемстотин и единадесет/, с площ от 5.400 /пет декара и четиристотин квадратни метра/ дка, съставляващо поземлен имот № 037010 /тридесет и седем хиляди и десет/ по плана за земеразделяне, категория на земята при неполивни условия - "шеста" за 2.167 /два декара сто шестдесет и седем квадратни метра/ дка и "пета" за 3.233 /три декара двеста тридесет и три квадратни метра/ дка, начин на трайно ползване - овощна градина, при граници: поземлен имот № 000505-полски път на Община Аврен, поземлен имот № 037001-овощна градина на наследниците на Марин Добрев Любчев, поземлен имот № 037011 - овощна градина на Станка Михайлова Дишева и поземлен имот № 000070-пасище, мера, който поземлен имот и образуван от имот № 037005 /тридесет и седем хиляди и пет/, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-187/24.01.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03811.37.10 /нула, три, осем, едно, едно, точка, три, седем, точка, едно, нула/ с адрес на поземления имот с. Бенковски, Община Аврен, Област Варна, местността "Гюмню гьолджук", с площ 5399 /пет хиляди триста деветдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята: 5 /пета/. При съседи: 03811.37.70, 03811.37.11, 03811.37.505, 03811.37.17

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 19.12.2019 11:30
306893
Онлайн са 202 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение