Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359220
Публикувано на 18.10.2019 05:21
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гюнеш Шабанов Солаков с рег. No: 761 обявява за публична продан
Магазин,25200 лв.,РАЗГРАД
Обявлението е активно
от 22.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Разград
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
25200.00 лв.
Площ (в кв.м):
36.000
409110
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН №8 /осем/, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, булевард“България“№36 /тридесет и шест / , със застроена площ от 36.26 кв.м / тридесет и шест цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, като имота е с идентификационен номер № 61710.505.4310.1.34 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди триста и десет точка едно точка тридесет и четири/, който имот попада на втория етаж в триетажна масивна сграда , с идентификационен номер №61710.505.4310.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди триста и десет точка едно/ , която сграда е построена в имот , с идентификационен номер № 61710.505.4310 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди триста и десет/ по плана на град Разград, община Разград, област разград, одобрен със Заповед №РД – 18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи за обекта : на същия етаж : имот № 61710.505.4310.1.33 и имот № 61710.505.4310.1.35, заедно с 0.8% ид.ч. / нула цяло и осем десети процента идеални части / от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото. При начална продажна цена 25200.00 лв. (двадесет и пет хиляди и двеста лева). Тежести на имота: учредена Договорна ипотека в полза на Агенция за събиране на вземания ЕАД, Договор за цесия с вх. №3080/24.07.2017г. , акт № 118, том 2 на СВ- Разград, на вземане обезпечено с дог. ипотека с вх.рег.№4477 от 05.09.2006г., акт №31, том ІІІ, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 23.10.2019 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 25.11.2019 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 25.11.2019г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД , IBAN BG50CECB97905040193100, BIC CECBBGSF по изпълнително дело №20117610400810. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 26.11.2019г. в 11:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
084/ 663 011
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 09:00
306934
Онлайн са 157 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение