Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359223
Публикувано на 18.10.2019 06:12
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Жилищна сграда,16476.48 лв.,ЛОМ
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Лом
Тип на имуществото:
Сграда
Начална цена:
16476.48 лв.
Площ (в кв.м):
107.000
409113
Описание:

½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.502.664 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Лом, ул. Явор, Площ: 906 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 5888, квартал: 15, парцел: VІІІ, Съседи: 44238.502.662, 44238.502.663, 44238.502.672, 44238.502.665, 44238.502.660, 44238.502.661, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА:СГРАДА с идентификатор 44238.502.664.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Лом, ул. Явор, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 44238.502.664, Застроена площ: 107 кв.м., Брой етажи: 1, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, а по документ за собственост (нотариален акт № 189, том ХХІІ, вх. рег. № 8632 от 27.11.2007 г., дело № 4604/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Лом) ДВОРНО МЯСТО с площ от 450 кв. метра, представляващо 1/2 ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 900 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ-5888, в квартал 15 по плана на гр. Лом, кв. Младеново, одобрен със Заповед РД-02-14-141 от 1989 г., с административен адрес гр. Лом, ул. Явор № 18, при граници и съседи на целия имот съгласно скицата: УПИ ІХ – 5887, УПИ Х – 5886, УПИ ХІ – 5885, УПИ ХІХ – 5891, УПИ VІІ – 5889 и улица, заедно с построената в западната част на дворното място МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА върху 106 кв. метра.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 09:00
306937
Онлайн са 172 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение