Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359226
Публикувано на 18.10.2019 06:31
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Земеделска земя,2313.36 лв.,Росно
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
с. Росно
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
2313.36 лв.
Площ (в кв.м):
2622.000
409116
Описание:

1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63118.58.8, съгласно Скица № 15-344732-15.07.2016 г. на СГКК гр. Велико Търново, находящ се в с. Росно, общ. Златарица, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-46/03.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2 622 кв.м. /две хиляди шестстотин двадесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи съгласно скица: поземлен имот с идентификатор 63118.58.22, поземлен имот с идентификатор 63118.58.9, поземлен имот с идентификатор 63118.58.16, а съгласно документ за собственост, представляващ ДВОРНО МЯСТО, с площ от 2 621,88 кв.м. /две хиляди шестстотин двадесет и едно цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, а именно: имот с № 058008 /петдесет и осем хиляди и осем/ в землището на с. Росно, ЕКАТТЕ 63118, общ. Златарица, обл. Велико Търново, бивш парцел VIII /осем римско/ от Стопанския двор на с. Росно, извън регулационния план и строителните граници на селото, при граници и съседи: имот № 058009 – Др. производствена база на „ТАРО“ ООД, имот № 000063 – Стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 058016 – Полски път на Община Златарица, ведно с 1/2 (една втора) идеална част от построените в него стопански сгради - ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – НАВЕС И БРИГАДЕН СТАН.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 09:00
306940
Онлайн са 114 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение