Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359227
Публикувано на 18.10.2019 06:36
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Земеделска земя,3421.44 лв.,Росно
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
с. Росно
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
3421.44 лв.
Площ (в кв.м):
1216.000
409117
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63118.58.9, съгласно Скица № 15-344750-15.07.2016 г. на СГКК гр. Велико Търново, находящ се в с. Росно общ. Златарица, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-46/03.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1 216 кв. м. /хиляда двеста и шестнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи съгласно скица: поземлен имот с идентификатор 63118.58.22, поземлен имот с идентификатор 63118.58.23, поземлен имот с идентификатор 63118.58.7, поземлен имот с идентификатор 63118.58.16, поземлен имот с идентификатор 63118.58.8, а съгласно документ за собственост, представляващ ДВОРНО МЯСТО, с площ от 1 214,61 кв. м. /хиляда двеста и четиринадесет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, представляващо имот с № 058009 /петдесет и осем хиляди и девет/ в землището на с. Росно, ЕКАТТЕ 63118, общ. Златарица, обл. Велико Търново, бивш парцел IХ /девет римско/ от Стопанския двор на с. Росно, извън регулационния план и строителните граници на селото, при граници и съседи: имот № 058008 – Др. производствена база на „ТАРО“ ООД, имот № 000064 – Стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 058007 – Стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 058016 – Полски път на Община Златарица, ведно с построените в него битова сграда и навес – КЪЩА „БРИГАДЕН СТАН“.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 09:00
306941
Онлайн са 173 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение