Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359328
Публикувано на 21.10.2019 07:14
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Земеделски имот,8568 лв.,Моравица
Обявлението е активно
от 26.10.2019
до 26.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Моравица
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
8568.00 лв.
Площ (в кв.м):
13554.000
409218
Описание:

1. ИМОТ № 368022 /триста шестдесет и осем хиляди и двадесет и две/, с начин на ползване: ШИРОКОЛИСНА ГОРА, с площ от 2.100 дка. /два декара и сто квадратни метра/, находящ се в местността „ПРЕОДА” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 068021 – Широколистна гора; имот № 368105 – Залесена територия; имот № 368104 – Залесена територия, а по Скица № К02155/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 368022 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; собственост на насл. Йордан Георгиев Гешев, рег. № Г02006, с. Моравица; Документ: Решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 015 от 16.08.2000г.; площ на имота 2.100 дка.; начин на трайно ползване Широколистна гора; вид собственост: Частна; отдел/подотдел 157/kl.; имотът се намира в местността „Преода” при граници и съседи:№ 368021 Широколистна гора на Иван Георгиев Гешев№ 368017 Иглолистна Гора на МЗГ - ДЛ№ 368023 Широколистна гора насл. на Петър Митов Помашки№ 368105 Залесена територия насл. на Коно Иванов Шиндарски№ 368104 Залесена територия насл. на Цено Нешов ЦановУстановени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 1 590,00 лв./хиляда петстотин и деветдесет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при първата публична продан, е 1 272,00лв. / хиляда двеста седемдесет и два лева/ . 2. ИМОТ № 371002 /триста седемдесет и една хиляди и две/, с начин на ползване: ШИРОКОЛИСНА ГОРА, с площ от 1.601 дка. /един декара и шестстотин и един квадратни метра/, находящ се в местността „КАЛИН ДОЛ” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 371003 – Широколистна гора; имот № 019047 – Нива; имот № 019062 – Нива, имот № 371020 – Широколистна гора; имот № 371004 – Широколистна гора; имот № 37105 – Широколистна гора, а по Скица № К02152/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 371002 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; собственост на насл. Йордан Георгиев Гешев, рег. № Г02006, с. Моравица; Документ: Решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 015 от 16.08.200г.; площ на имота 1.601 дка.; начин на трайно ползване Широколистна гора; вид собственост: Частна; отдел/подотдел 156/c.; имотът се намира в местността „Кални дол” при граници и съседи:№ 371003 Широколистна гора на Иван Георгиев Гешев№ 019047 Нива насл. на Петър Василев Нацов№ 019062 Нива насл. на Йордан Георгиев Гешев№ 371020 Широколистна гора на Ангел Коцов Ангелов№ 371004 Широколистна гора насл. на Йордан Митов Помашки№ 371005 Широколистна гора насл. на Петър Митов ПомашкиУстановени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 1 210,00 лв./хиляда двеста и десет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при първата публична продан, е 968,00лв. / деветстотин шестдесет и осем лева/ . 3. ИМОТ № 019062 /деветнадесет хиляди и шестдесет и две/, с начин на ползване: НИВА, с площ от 1.570 дка. /един декара петстотин и седемдесет квадратни метра/, категория: IX /девета/, находяща се в местността „КЪЛНИ ДОЛ” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 019048 – Нива; имот № 371002 – Широколистна гора; имот № 371020 – Широколистна гора, имот № 019049 – Нива, а по Скица № К02154/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 019062 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; собственост на насл. Йордан Георгиев Гешев, рег. № 03862, с. Моравица; Документ: Решение по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ № 34 от 22.04.1997г.; площ на имота 1.570 дка.; начин на трайно ползване: Нива; вид собственост: Частна; категория на земята при неполивни условия: Девета; имотът се намира в местността „Кълни дол” при граници и съседи:№ 019048 Нива на Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ№ 371002 Широколистна гора насл. на Йордан Георгиев Гешев№ 371020 Широколистна гора на Ангел Коцов Ангелов№ 019049 Нива насл. на Иван Цеков ШироканскиУстановени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 1 130,00 лв./хиляда сто и тридесет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при първата публична продан, е 904,00лв. / деветстотин и четири лева/ . 4. ИМОТ № 001071 /хиляда седемдесет и едно/, с начин на ползване: НИВА, с площ от 3.003 дка. /три декара и три квадратни метра/, категория: VI /шеста/, находяща се в местността „ГЛАДНИЯ ВРЪХ” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 001075 – Нива; имот № 001062 – Нива; имот № 001053 – Нива, имот № 001061 – Нива; имот № 001088 – Полски път, а по Скица № К02153/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 001071 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; собственост на насл. Йордан Георгиев Гешев, рег. № 03862, с. Моравица; Документ: Решение по чл. 27, ППЗСПЗЗ № 57 от 14.05.1998г.; площ на имота 3.003 дка.; начин на трайно ползване: Нива; вид собственост: Частна; категория на земята при неполивни условия: Шеста; имотът се намира в местността „Гладни връх” при граници и съседи:№ 001075 Нива на Цветан Ангелов Петров№ 001062 Нива насл. на Мито Минов Давидов№ 001053 Нива насл. на Тошо Иванчев Ненчев№ 001061 Нива насл. на Коцо Цендов Иванов№ 001088 Полски път на общ. МездраУстановени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 2 290,00 лв./две хиляди двеста и деветдесет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при първата публична продан, е 1 832,00лв. / хиляда осемстотин тридесет и два лева/ . 5. ИМОТ № 014022 /четиринадесет хиляди и двадесет и две/, с начин на ползване: НИВА, с площ от 5.280 дка. /пет декара двеста и осемдесет квадратни метра/, категория: III /трета/, находяща се в местността „ПРОГОНЯ” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 014077 – Нива; имот № 000001 – Път I клас; имот № 014008 – Нива, имот № 014018 – Изоставени трайни насаждения; имот № 014024 – Изоставени трайни насаждения, а по Скица - ПРОЕКТ № К02156/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 014022 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; площ на имота 5.280 дка.; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: Трета; имотът се намира в местността „Прогоня” при граници и съседи:№ 014077 Нива№ 000001 Път I клас на Държавата№ 014008 Нива насл. на Герго Танев Конов№ 014018 Изоставени трайни насаждения на Ивайло Николов Стойнев№ 014024 Изоставени трайни насаждения насл. на Стойчо Петров НиколовУстановени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 4 490,00 лв./четири хиляди четиристотин и деветдесет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при първата публична продан, е 3 592,00лв. / три хиляди петстотин деветдесет и два лева/ .

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 28.11.2019 09:00
307047
Онлайн са 134 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение