Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359351
Публикувано на 21.10.2019 08:01
Посещения: 46
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Борисова Божилова с рег. No: 800 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,40104 лв.,Слънчев бряг
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
40104.00 лв.
Площ (в кв.м):
68.000
409241
Описание:

1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.506.637.1.14 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, шест, точка, шест, три, седем, точка, едно, точка, едно, четири), находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-46/ 18.08.2006г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1294/ 22.07.2011г. на Началник на СГКК-Бургас, с административен адрес на обекта: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, АМАДЕУС ЛУКС, бл.А, ет.4, ап.14, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ съгласно кадастрална карта от 67,62 кв.м. (шестдесет и седем цяло и шестдесет и два квадратни метра), прилежащи части с площ от 10,49кв.м. (десет цяло и четиридесет и девет квадратни метра), при граници на обекта: на същия етаж – СОС №51500.506.637.1.15 и СОС № 51500.506.637.1.13, под обекта – СОС №51500.506.637.1.10, над обекта – СОС №51500.506.637.1.18. 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.506.637.1.2 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, шест, точка, шест, три, седем, точка, едно, точка, две), находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-46/ 18.08.2006г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1294/ 22.07.2011г. на Началник на СГКК-Бургас, с административен адрес на обекта: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, АМАДЕУС ЛУКС, бл.А, ет.1, ап.2, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ съгласно кадастрална карта от 50,35 кв.м. (петдесет цяло и тридесет и пет квадратни метра), прилежащи части с площ от 7,81 кв.м. (седем цяло и осемдесет и един квадратен метър), при граници на обекта: на същия етаж – СОС №51500.506.637.1.1, под обекта – няма, над обекта – СОС №51500.506.637.1.6 и СОС № 51500.506.637.1.5.3.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.506.637.1.20 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, шест, точка, шест, три, седем, точка, едно, точка, две, нула), находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-46/ 18.08.2006г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1294/ 22.07.2011г. на Началник на СГКК-Бургас, с административен адрес на обекта: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, АМАДЕУС ЛУКС, бл.А, ет.6, ап.т1 (буква „т“ едно), с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със площ съгласно кадастрална карта от 53,79кв.м. (петдесет и три цяло и седемдесет и девет квадратни метра), прилежащи части с площ от 8,34кв.м. (осем цяло и тридесет и четири квадратни метра), при граници на обекта: на същия етаж – СОС №51500.506.637.1.21, под обекта – СОС №51500.506.637.1.18 и СОС № 51500.506.637.1.17, над обекта – няма.4.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.506.637.1.22 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, шест, точка, шест, три, седем, точка, едно, точка, две, две), находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-46/ 18.08.2006г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1294/ 22.07.2011г. на Началник на СГКК-Бургас, с административен адрес на обекта: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, АМАДЕУС ЛУКС, бл.А, ет.6, ап.т3 (буква „т“ три), с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 (два), с площ съгласно кадастрална карта от 84,91кв.м. (осемдесет и четири цяло и деветдесет и един квадратни метра) и 84,91кв.м. (осемдесет и четири цяло и деветдесет и един квадратни метра), прилежащи части с площ от 13,17кв.м. (тринадесет цяло и седемнадесет квадратни метра), при граници на обекта: НИВО 1 - на същия етаж – няма, под обекта – СОС №51500.506.637.1.19 и СОС № 51500.506.637.1.18, над обекта – няма; НИВО 2 - на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма. 5/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.637.3.27 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, шест, точка, шест, три, седем, точка, три, точка, две, седем), находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-46/ 18.08.2006г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1294/ 22.07.2011г. на Началник на СГКК-Бургас, с административен адрес на обекта: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, АМАДЕУС ЛУКС, бл.В (буква „В“) , ет.5 (пет), ап.27 (двадесет и седем) с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ съгласно кадастрална карта от 42.85кв.м. (четиридесет и две цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на обекта: на същия етаж – СОС № 51500.506.637.3.26, СОС, под обекта – СОС № 51500.506.637.3.22, над обекта – СОС № 51500.506.637.3.31, СОС № 51500.506.637.3.30, ВЕДНО с прилежащи части: 7.33 кв.м. (седем цяло тридесет и три стотни квадратни метра) идеални части.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 820 080
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 08:15
307070
Онлайн са 116 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение