Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359364
Публикувано на 21.10.2019 10:02
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Парцел,23440 лв.,Лесура
Обявлението е активно
от 26.10.2019
до 26.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Лесура
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
23440.00 лв.
Площ (в кв.м):
149.000
409254
Описание:

ПАСИЩЕ, МЕРА, с площ 149,423 дка, IX категория, в местността „Над зли дол“. Имотът е с №164001 при граници и съседи : имот №164002 – пасище, мера на Община Криводол, имот №000249 полски път на Община Криводол, имот №000076 – полски път на Община Криводол, имот №174004 – изоставена нива на наследниците на Саво Иванов Маринов, имот №142006 – нива на наследниците на Цветко Таков Данков, имот №142007 – нива на Гана Петкова Дачова и др., имот №142008 – ливада на Гана Петкова Дачова и др., имот №142009 – нива на Николай Петков Николов, имот №142010 – ливада на наследниците на Петър Петков Горняшки, имот №192001 – широколистна гора на МЗГ – ДА Враца и имот №192002 – широколистна гора на наследниците на Неделко Каменов Грънчаров с адрес с.Лесура, общ.Криводол, обл.Враца, а съгласно скица от СГКК поземлен имот с идентификатор 43462.164.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Лесура, общ.Криводол, обл.Враца, одобрени със Заповед РД-18-204/25.01.2018г. На Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Зад зли дол“, целият с площ 149434 кв.м., трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване пасище, категория на земята при неполивни условия 9, стар идентификатор – няма, номер по предходен план 164001, при съседи имоти с идентификатори 43462.142.9, 43462.142.10, 43462.192.1, 43462.192.2, 43462.164.2, 43462.175.249, 43462.98.76, 43462.174.4, 43462.142.6, 43462.142.7, 43462.142.8.Тежести на имота : ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, възбрани в полза на взискателя по делото и в полза на трети лица

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 28.11.2019 11:30
307083
Онлайн са 133 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение