Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359393
Публикувано на 21.10.2019 11:38
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Къща,48960 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
48960.00 лв.
Площ (в кв.м):
880.000
409283
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.275 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка седемстотин и две точка двеста седемдесет и пет/ по кадастралната картаи кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. наизпълнителния директор на АК, целият с площ 880.00 кв.м. /осемстотин и осемдесетквадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Речица“, ул. „Михаил Греков“ № 28, страйно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: нискозастрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 364, ведно спостроените в имота: 1. Сграда с идентификатор № 67338.702.275.1 /шестдесет и седем хилядитриста тридесет и осем точка седемстотин и две точка двеста седемдесет и пет точка едно/, съсзастроена площ 62.00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/,предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор №67338.702.275.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и дветочка двеста седемдесет и пет точка две/, със застроена площ 16.00 кв.м. /шестнадесетквадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 3. Сградас идентификатор № 67338.702.275.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точкаседемстотин и две точка двеста седемдесет и пет точка три/, със застроена площ 66.00 кв.м./шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанскасграда; 4. Сграда с идентификатор № 67338.702.275.4 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка седемстотин и две точка двеста седемдесет и пет точка четири/, съсзастроена площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/,предназначение: Селскостопанска сграда, при граници: поземлен имот с идентификатор №67338.702.274, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.341, поземлен имот сидентификатор № 67338.702.255, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.256 и поземленимот с идентификатор № 67338.702.257.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307114
Онлайн са 159 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение