Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359425
Публикувано на 21.10.2019 13:39
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Магазин,63840 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 16.11.2019
до 16.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
63840.00 лв.
Площ (в кв.м):
44.000
409315
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело № 1579/2018г. с Изх. № 45814/ 21.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на „АНЖИ С 5“ ООД, представлявано от управителя Стефан Василев Радоев, а именно: МАГАЗИН №66 /шестдесет и шест/, находящ се в град ПЛЕВЕН, в сградата на "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ“ на улица "Цар Борис III" №12 /дванадесет/, на II /втори/ етаж, кота +8.00, със застроена площ от 43,70 кв.м. /четиридесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при съседи: от изток - магазин №67, от запад - магазин №65, от север - ул."Цанко Церковски", от юг - коридор, отгоре - магазин №85, отдолу - магазин №48, заедно с 0,85% (нула цяло осемдесет и пет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 26,73кв.м. /двадесет и шест цяло седемдесет и три стотни квадратни метра/, и 0,85% (нула цяло осемдесет и пет стотни процента) идеални части от правото на строеж на сградата, която сграда е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ УПИ IX-5014, 5015 /девети римско за имоти пет хиляди и четиринадесет, пет хиляди и петнадесет/ в квартал 370 /триста и седемдесет/ по подробния устройствен план на град Плевен, целият урегулиран поземлен имот с площ от 2023 кв.м./две хиляди двадесет и три квадратни метра/, при съседи на УПИ: улица"Цар Борис III", улица, урегулиран поземлен имот №I /първо римско/ и урегулиран поземлен имот VIII/осмо римско/, който самостоятелен обект съгласно схема №1897/22.02.2013г. на СГКК-гр.Плевен представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56722.659.1001.1.66, по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменеие в КККР, с адрес на имота: гр.Плевен, ул."Цар Борис III" №12, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.659.1001, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 43.70 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.659.1001.1.65, №56722.659.1001.1.67; под обекта: 56722.659.1001.1.48; над обекта: 56722.659.1001.1.85.Магазинът е разположен на втория етаж на пететажна търговска сграда "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ“ на улица "Цар Борис III" №12 в гр.Плевен, построена през 2009г. Сградата е въведена в експлоатация с разрешение за ползване СТ-12-837/20.08.2008г. -при първоначална цена – 63 840 лева /шестдесет и три хиляди осемстотин и четиридесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 58603.20 лв. „АНЖИ С 5“ ООД е с дерегистрация по ЗДДС от 21.06.2018г. Тежести за имота: договорна ипотека том 8, акт №56/2008г., подновяване/новиране том 7, акт №110/2018г. в полза на “ОББ”АД; възбрана вписана под том 1, №191/2013г. в полза на “ОББ”АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен, ул."Цар Борис III" №12, ет.2. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20188150401579/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 21.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 18.12.2019 07:00
307134
Онлайн са 103 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение