Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359449
Публикувано на 21.10.2019 13:27
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Камиони,14195 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 16.11.2019
до 16.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Камион / Товарен автомобил
Начална цена:
14195.00 лв.
409339
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИЗП.ДЕЛО № 411/ 2019 г.с Изх. № 45867/ 21.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25, ще се проведе публична продажба след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следното движимо имущество, собственост на „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Людмил Любомиров Вадински, а именно: 1. Лек автомобил марка Мерцедес, модел МЛ 450 ЦДИ 4 Матик, peг. № EH 1918 ВХрама № WDC1641281А549570Година на първоначална регистрация: 2009.- мощност: 225 kW Техническо състояние: Мощност на двигателя 225 kW. Автомобилът е регистриран и е в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри.-при първоначална цена – 21 505 лева / двадесет и една хиляди петстотин и пет лева/ Наложен запор в полза на ТД на НАП, вписване 2018083101229.Запор в КАТ при ОД на МВР Плевен по ид 20189050400395 по описа на ЧСИ П.Петков.2. Влекач марка МАН, модел 18.410 ФЛС, peг. № EH 7175 КАрама № WMAH05ZZ44G168922, двиг. № 5350593102В2Е1Година на първоначална регистрация: 2004. Техническо състояние: Мощност на двигателя 301 kW, цвят син Влекачът е регистриран и е в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри.-при първоначална цена – 14 195 лева /четиринадесет хиляди сто деветдесет и пет лева/Наложен запор в полза на ТД на НАП, вписване 2018083101229.Запор в КАТ при ОД на МВР Плевен по ид 20189050400395 по описа на ЧСИ П.Петков.3. Влекач марка Скания, модел Р 480, peг. № EH 8542 КАрама № XLER4X20005165553Годцна на първоначална регистрация: 2007. Техническо състояние: Мощност на двигателя 309 kW, цвят бял. Влекачът е регистриран и е в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри.-при първоначална цена – 23 800 лева /двадесет и три хиляди и осемстотин лева/Наложен запор в полза на ТД на НАП, вписване 2018083101229.Запор в КАТ при ОД на МВР Плевен по ид 20189050400395 по описа на ЧСИ П.Петков.4. Специален автомобил - автовоз марка Мерцедес Бенц, модел 1228 Атего, peг. № EH 7715 KBрама № WDB9702551К734688, двиг. № 90691600234428Година на първоначална регистрация: 2002. Техническо състояние: Мощност на двигателя 205 kW, цвят жълт. Автомобилът е регистриран и е в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри. - при първоначална цена – 19 040 лева /деветнадесет хиляди и четиридесет лева/Наложен запор в полза на ТД на НАП, вписване 2018083101229.Запор в КАТ при ОД на МВР Плевен по ид 20189050400395 по описа на ЧСИ П.Петков.5. Влекач марка Скания, модел 164РЛА4Х2НА580, peг. № EH 9246 KBXLER4X20004488905, двиг. № DC16011015310Година на първоначална регистрация: 2003. Техническо състояние: Мощност на двигателя 426 kW, цвят черен. Влекачът е регистриран и е в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри.- при първоначална цена – 13 090 лева / тринадесет хиляди и деветдесет лева/Наложен запор в полза на ТД на НАП, вписване 2018083101229.Запор в КАТ при ОД на МВР Плевен по ид 20189050400395 по описа на ЧСИ П.Петков.6. Влекач марка Волво, модел ФХ 440, peг. № EH 0834 ККрама № YV2AS02A97В449931, двиг. № D13042043A1АГодина на първоначална регистрация: 2006. Техническа характеристика:- мощност: 324 kW Техническо състояние: Мощност на двигателя 324 kW, цвят бял. Влекачът е регистриран и е в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри.-при първоначална цена – 21 250 лева /двадесет и една хиляди двеста и петдесет лева/Вписан договор за залог вписване №2017100602342 в полза на „Банка Пиреос България“ Наложен запор в полза на ТД на НАП, вписване 2018083101229.7. Влекач марка Волво, модел ФХ 12.440, peг. № EH 2558 ККрама № YV2AS02AX8А674172, двиг. № D13159821Година на първоначална регистрация: 2008. Техническо състояние: Мощност на двигателя 324 kW. Влекачът е регистриран и е в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри.-при първоначална цена – 27 200 лева /двадесет и седем хиляди и двеста лева/Наложен запор в полза на ТД на НАП, вписване 2018083101229.Запор в КАТ при ОД на МВР Плевен по ид 20189050400395 по описа на ЧСИ П.Петков. 8. Полуремарке - гондола марка ATMOS, модел ОКХС 13 27 A, peг. № EH 0416 ЕAрама № 202099Година на първоначална регистрация: 2003. Техническо състояние: Триосно полуремарке - гондола, черен цвят. Полуремаркето е регистрирано и е в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри.при първоначална цена – 11 161 лева /единадесет хиляди сто шестдесет и един лева/ Наложен запор в полза на ТД на НАП, вписване 2018083101229. „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД, е с дерегистрация по ЗДДС от 03.10.2009г. Тежести за движимите вещи: Наложен запор върху мпс в КАТ при ОД на МВР Плевен, по изп.д.№20198150400411 и изп.д.№20188150401098 по описа на ЧСИ Кирилова. Наложен запор в полза на НАП-ТД Велико Търново офис Плевен, вписване 2018083101229 на всичките 8 броя мпс. Вписан договор за залог вписване №2017100602342 в полза на „Банка Пиреос България“АД на Влекач марка Волво, модел ФХ 440, peг. № EH 0834 КК на 6 позиция в обявлението. Запор в КАТ при ОД на МВР Плевен по ид 20189050400395 по описа на ЧСИ П.Петков, на позиция 1,2,3,4,5,7 в обявлението; Интересуващите се от моторните превозни средства могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от моторните превозни средства. Всички желаещи да прегледат МПС могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при управителя Людмил Любомиров Вадински, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. МПС-та се намират в базата на територията на „Стар транс 81" ЕООД, гр. Плевен, Западна индустриална зона. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20198150400411/19г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 21.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 18.12.2019 07:00
14193
Онлайн са 116 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение