Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359530
Публикувано на 22.10.2019 08:29
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Борис Исталянов Велинов с рег. No: 890 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,52000 лв.,Банско
Обявлението е активно
от 27.10.2019
до 27.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Банско
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
52000.00 лв.
Площ (в кв.м):
61.000
409420
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.10 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, едно, точка, десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрен със Заповед РД – 18-81 /10.12.2009 г./10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Иконом К. Чучулайн“ № 74-78, ет.1, ап.9, разположен на първи /партерен/ етаж, на кота +-0.00 /нула/ м. от описаната по – долу сграда и представляващ Апартамент № 9 /девет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 61.33 кв.м. /шестдесет и едно цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се съгласно одобрен арх. проект от: антре, дневна с кухненски бокс, две спални и баня с тоалетна, при съседи съгласно одобрен арх. проект: коридор и стълбище и коридор, коридор и двор и при съседи съгласно кадастрална схема: на същия етаж – няма; под обекта – 02676.501.3853.1.105, 02676.501.3853.1.110, 02676.501.3853.1.100; над обекта - 02676.501.3853.1.30, 02676.501.3853.1.31, заедно с 1,134 % /едно цяло сто тридесет и четири хиляди върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-долу поземлен имот, равняващи се на 21.31 /двадесет и едно цяло тридесет и една стотни/ кв.м., който самостоятелен обект се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78 /седемдесет и четири тире седемдесет и осем/, изградена съгласно Разрешение за строеж № 42 от 01.03.2006 г. на Гл. архитект на Община Банско, допълнено със Заповед № 01-154 от 06.04.2006 г. на Гл. архитект на Община Банско и одобрени архитектурни проекти от 14.04.2006 г. от главния архитект на Община Банско и въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-1091 от 03.12.2007 г. на ДНСК – за I-ри етап и Разрешение за ползване № СТ-12-767 от 07.08.2008 г. на ДНСК за II-ри етап, която сграда представлява Сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот със самостоятелен идентификатор 02676.501.3853 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД -18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – средно застрояване, който поземлен имот е с площ по нотариален акт от: 2 557.35 /две хиляди петстотин петдесет и седем цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, и е идентичен с бивш УПИ VI /шести/ по ПУП на гр. Банско, в кв. 239 /двеста тридесет и девети/, при съседи на поземления имот по нотариален акт: от три страни улици, от североизток – улица и УПИ V, и при съседи на поземления имот по кадастрална схема: имот № 02676.501.3852, имот № 02676.501.3959, имот № 02676.501.4526, имот № 02676.501.4540, имот № 02676.501.4543, имот № 02676.501.4582.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Тип на отоплението: Локално
Особености:
водаелектрозахранванеасансьор
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 830 639
Определяне на купувач
[кога] на 29.11.2019 13:00
307229
Онлайн са 168 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение