Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359547
Публикувано на 22.10.2019 09:15
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Борис Исталянов Велинов с рег. No: 890 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,43800 лв.,Банско
Обявлението е активно
от 27.10.2019
до 27.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Банско
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
43800.00 лв.
Площ (в кв.м):
54.000
409437
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.50 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, едно, точка, петдесет/ , разположен на трети етаж, на кота + 5.60 /пет цяло и шестдесет стотни/ м., представляващ Апартамент № 47 /четиридесет и седми/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 53.80 /петдесет и три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. Проект от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна и тераса, при съседи съгласно архитектурен проект: апартамент № 46 и апартамент № 48, коридор и двор и при съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обекти с идентификатор 02676.501.3853.1.49 и 02676.501.3853.1.51, под обекта – обект с идентификатор 02676.501.3853.1.26 и над обекта - обекти с идентификатор 02676.501.3853.1.70 и 02676.501.3853.1.71, заедно с припадащите се 0,995 % /нула цяло и деветстотин деветдесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху долуописания поземлен имот, равняващи се на 18.69 /осемнадесет цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., който имот се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78 /седемдесет и четири тире седемдесет и осем/, изградена съгласно Разрешение за строеж № 42 от 01.03.2006 г. на Гл. архитект на Община Банско, допълнено със Заповед № 01-154 от 06.04.2006 г. на Гл. архитект на Община Банско и одобрени архитектурни проекти от 14.04.2006 г. от главния архитект на Община Банско и въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-1091 от 03.12.2007 г. на ДНСК – за I-ри етап и Разрешение за ползване № СТ-12-767 от 07.08.2008 г. на ДНСК за II-ри етап, която сграда представлява Сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот със самостоятелен идентификатор 02676.501.3853 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД -18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – средно застрояване, който поземлен имот е с площ по нотариален акт от: 2 557.35 /две хиляди петстотин петдесет и седем цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, и е идентичен с бивш УПИ VI /шести/ по ПУП на гр. Банско, в кв. 239 /двеста тридесет и девети/, при съседи на поземления имот по нотариален акт: от три страни улици, от североизток – улица и УПИ V, и при съседи на поземления имот по кадастрална схема: имот № 02676.501.3852, имот № 02676.501.3959, имот № 02676.501.4526, имот № 02676.501.4540, имот № 02676.501.4543, имот № 02676.501.4582.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Тип на отоплението: Локално
Особености:
водаелектрозахранванеасансьор
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 830 639
Определяне на купувач
[кога] на 29.11.2019 13:00
307241
Онлайн са 105 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение