Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359592
Публикувано на 22.10.2019 12:05
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Шукри Шукри Дервиш с рег. No: 796 обявява за публична продан
Многостаен апартамент,108259.33 лв.,ПЕТРИЧ
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Петрич
Тип на имуществото:
Многостаен
Начална цена:
108259.33 лв.
Площ (в кв.м):
230.000
409482
Описание:

ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 140 кв.м., състоящ се от кухненски бокс c трапезария, всекидневна, спалня и санитарен възел, находящ се в югоизточната част на четвърти жилищен етаж, при съседи на апартамента: от изток и юг - улица, от запад - жилищен апартамент, находящ се в югозападната част на четвърти жилищен етаж и стълбищна площадка и от север — жилищен апартамент, находящ се в североизточната част на четвърти жилищен етаж, както и съседния ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 90 кв.м., състоящ се от кухненски бокс с трапезария, всекидневна, спалня и санитарен възел, находящ се в югозападната част на четвърти жилищен етаж, при съседи на апартамента: от югозапад и запад - двор, от север - стълбищна площадка и от изток - жилищен апартамент, находящ се в югоизточната част на четвърти жилищен етаж от пететажната масивна жилищна сграда, състояща се от магазинен и четири жилищни етажи, ведно със съответните идеални части на сградата и от правото на строеж върху мястото, която сграда е построена в УПИ XVII, отреден за поземлени имоти пл.сн. № 2180 и 2181 в кв. 84 по подробния устройствен план на гр. Петрич, с площ на УПИ от 935 кв.м., при съседи на УПИ: от изток и от югоизток - улици, от югозапад - УПИ III-2182, от запад - УПИ V-2178 и УПИ VI-2177, от север - УПИ XVI-2179.Забележка: гореописаните недвижими имоти са функционално свързани, обединени в общо жилище.Тежести за имотите, вписани в Служба по вписвания при РС-Петрич:1. Договорна ипотека, вписана в Служ,ба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 1833 от 07.08.2006 год. Акт № 60, т. 2; Подновяване /новиране на Договорна ипотека/, вписана в дв.вх.рег.№ 1468/28.07.2016 год., Акт № 66, том 2, книга /Отбелязвания/; 2. Възбрана, вписана в Служба по вписванията при РС – Петрич с дв. вх. рег. № 1373/24.07.2017г., акт № 74, т. 1 по ИД 189/17г. на ЧСИ Шукри Дервиш, в полза на „ОББ“ АД.Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимите имоти е 108 259.33 лева / сто и осем хиляди двеста петдесет и девет лева и тридесет и три стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2 ГПК, без ДДС. Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр.Петрич, ул."Калабак" № 45, ет.4, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Иванка Костадинова Стоянова.Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Петрич по местонахождение на имотите, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.На 26.11.2019год. в 09.45 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0745/ 615 91
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 07:45
307272
Онлайн са 175 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение