Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359599
Публикувано на 22.10.2019 12:40
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Борисова Цанкова с рег. No: 896 обявява за публична продан
Къща,172000 лв.,СВИЩОВ
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Свищов
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
172000.00 лв.
Площ (в кв.м):
378.000
409489
Описание:

Поземлен имот с идентификатор 65766.702.3430 /шест, пет, седем, шест, шест точка седем, нула, две точка три, четири, три, нула /, находящ се в гр. Свищов, Община Свищов, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ул. “Цар Освободител” № 132, гр. Свищов, п.к. 5250, с площ 378.00 /триста седемдесет и осем / кв.м., с трайно предназначение на територията урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 3430 /три хиляди четиристотин и тридесет/, квартал 82 /осемдесет и втори/, при съседи ПИ с идентификатори : 65766.702.3433, 65766.702.3432, 65766.702.3429, 65766.702.9707, 65766.702.3434, ведно с построените в този имот: Сграда с идентификатор 65766.702.3430.1 /шест, пет, седем, шест, шест точка седем, нула, две точка три, четири, три, нула точка едно/, с преднанзачение ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна със застроена площ по документи 84.00 /осемдесет и четири/ квадратни метра и брой етажи 2 /два/ и описание на гореописания имот по документи: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо планоснимачен номер 3430 /три хиляди четиристотин и тридесет/, квартал 82 /осемдесет и втори/ с площ от 370,00 /триста и седемдесет/ квадратни метра при граници: улица, Стефка Добрева Петрова, Стефан Христов Иванов и наследници на Димитър Бъргазов с придаваемо по регулация празно дворно място от 95 /деветдесет и пет/ кв.м., при граници: юг – Крум Иванов Крумов и Дико Иванов Крумов, изток – собствен п. XVI-3430, запад - улица и север – общинско място, Ведно с построената в това дв. Място жилищна сграда, закупена като “полусъборена” и с извършен основен ремонт и преустройство и представляваща двуетажна жилищна сграда с магазин от 64 кв. м. В сутерена, въз основа на Разрешение за строеж № 107/31.08.1999г. И Разрешение за строеж № 25/09.03.2010г. За строеж: “Основен ремонт, преустройство и укрепване на жилищна сграда и магазини – обособяване на специализиран магазин за месо и месни продукти с транжорна” и Констативен акт /обр. 15/ за установяване годността за приемане на строежа от 07.04.2010г.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 06:30
307278
Онлайн са 152 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение