Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359604
Публикувано на 22.10.2019 13:06
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Производствен имот,111600 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
111600.00 лв.
Площ (в кв.м):
930.000
409494
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.261 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка шестстотин и три точка двеста шестдесет и едно/ по кадастралната картаи кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. наизпълнителния директор на АК, целият с площ 930.00 кв.м. /деветстотин и тридесетквадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, с трайнопредназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг видпроизводствен, складов обект; стар идентификатор: няма; номер по предходен план:квартал: 21, парцел: LIX, ведно с цялата собственост върху построената в имота СГРАДАс идентификатор № 67338.603.261.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точкашестстотин и три точка двеста шестдесет и едно точка едно/, със застроена площ 159.00кв.м./сто петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишленасграда, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.262,поземлен имот с идентификатор № 67338.603.331, поземлен имот с идентификатор №67338.603.49, поземлен имот с идентификатор № 67338.603.48 и поземлен имот сидентификатор № 67338.603.51.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307281
Онлайн са 208 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение