Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359605
Публикувано на 22.10.2019 13:08
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Парцел,20720 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 16.11.2019
до 16.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
20720.00 лв.
Площ (в кв.м):
5653.000
409495
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1858 /2013 г. с Изх. № 46362/ 22.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на ЕТ „МУСТАНГ – 61 – ИЛИАН ИЛИЕВ“, представляван от Илиан Шибилев Илиев, за задължение на Илиан Шибилев Илиев, Галя Ангелова Георгиева, „МУСТАНГ-1961“ЕООД, представляван от Галя Ангелова Георгиева, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.382.671 находящ се в град Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно скица №9933/30.09.2013г. на СГКК-Плевен одобрени със Заповед РД-18-71/06.06.2008г., на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-15-76/19.05.2011г. на Началника на СГКК – Плевен, с адрес на поземления имот: местност „КОЖУХАРСКА ЧЕШМА“, с площ: 5653 кв.м; трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята: пета, стар идентификатор: 56722.382.209 и 56722.382.586, номер по предходен план: няма, при съседи на имота: 56722.521.17, 56722.521.6, 56722.382.215, 56722.382.174, 56722.382.585, 56722.521.3, 56722.521.720, 56722.521.718, който съгласно доказателствен документ за собственост е описан като: НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на град Плевен, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 56722, извън строителните граници, определени с подробен устройствен план, в местността „КОЖУХАРСКА ЧЕШМА“, с площ от 4651 кв.м. /четири хиляди шестстотин петдесет и един квадратни метра/, вид територия – земеделска, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, пета категория, съставляващ имот №382.586 /триста осемдесет и две, точка, петстотин осемдесет и шест/ по плана на новообразуваните имоти за същата местност, одобрен със Заповед №РД-13-47/21.03.2006г. на Областния управител на Област Плевен, при съседи: поземлен имот №382.215 – овощна градина на Елка Димитрова Александрова, поземлен имот №382.174 – полски път на Община Плевен, поземлен имот №382.209 – изоставено трайно насаждение на ЕТ „Мустанг – 61 – Илиан Илиев“ и НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на град Плевен, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 56722, извън строителните граници, определени с подробен устройствен план, в местността „КОЖУХАРСКА ЧЕШМА“, с площ от 1001 кв.м. /хиляда и един квадратни метра/, вид територия – земеделска, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, пета категория, съставляващ имот №382.209 /триста осемдесет и две, точка, двеста и девет/ по плана на новообразуваните имоти за същата местност, одобрен със Заповед №РД-13-47/21.03.2006г. на Областния управител на Област Плевен, при съседи: поземлен имот №382.586 – изоставено трайно насаждение на ЕТ „Мустанг – 61 – Илиан Илиев“, поземлен имот №382.174 – полски път на Община Плевен, поземлен имот №382.585 – изоставено трайно насаждение на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. -при първоначална цена – 20 720 лева без ДДС /двадесет хиляди седемстотин и двадесет лева/ Данъчнатна оценка за целият имот е в размер на 70 446.60 лв ЕТ „МУСТАНГ – 61 – ИЛИАН ИЛИЕВ“, е с регистрация по ЗДДС. Построената в имота сграда не е предмет на продажбата. Имотът е частично ограден, откъм входа на имота. Съгласно скица №9933/30.09.2013г. на СГКК-Плевен, в имота има изградени две сгради: сграда №56722.382.671.1, застроена площ 104 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Вилна сграда-еднофамилна и сграда №56722.382.671.2, застроена площ 75 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, които са собственост на трето лице и не са предмет на публичната продан. През имота преминава газопровод. Тежести за имота: договорна ипотека том 6, акт №173/2008г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, подновяване/новиране том 6, акт 46/2018г.; договорна ипотека том 13, акт №175/2008г., подновяване том 8, акт №133/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана вписана под том 5, №40/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, на горепосочен адрес, при управителя Галя Георгиева. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150401858/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 22.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 18.12.2019 07:00
307282
Онлайн са 205 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение