Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359608
Публикувано на 22.10.2019 13:37
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Търговски имот,177840 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
177840.00 лв.
Площ (в кв.м):
454.000
409498
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.528.23.10.11 /шестдесет иседем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка двадесет и триточка десет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се всграда № 10 /десет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.528.23 /шестдесет иседем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка двадесет и три/,находящ се в гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов“ № 14, ет.0, с предназначение насамостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги, с обща застроена площ453.50кв.м. /четиристотин петдесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра/, брой нивана обекта: 2 /две/, с площ на първо ниво: 229.41 кв.м. /двеста двадесет и девет цялочетиридесет и една стотни квадратни метра/ и площ на второ ниво: 224.09кв.м. /двестадвадесет и четири цяло и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти всградата: за ниво 1: на същия етаж – няма, под обекта: няма, над обекта: няма, за ниво 2: насъщия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор №67338.528.23.10.5, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.6, самостоятеленобект с идентификатор № 67338.528.23.10.1, самостоятелен обект с идентификатор №67338.528.23.10.2, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.3 и самостоятеленобект с идентификатор № 67338.528.23.10.4, заедно с прилежащите 9.68% /девет цялошестдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответнатачаст от отстъпеното право на строеж върху терена. По документ за собственостсамостоятелният обект представлява АВТОЦЕНТЪР СЪС СКЛАД, разположен насутеренен и първи /партерен/ етаж на административно-търговска сграда, с общаразгъната застроена площ 453.50кв.м. /четиристотин петдесет и три цяло и петдесет стотниквадратни метра/, състоящ се от следните подобекти: 1. Сутеренен етаж, с разположени внего шест складови помещения, битово помещение със санитарен възел, стая за почивка икоридор със стълбище, със застроена площ на сутеренния етаж 229.41кв.м. /двеста двадесет идевет цяло четиридесет и една стотни квадратни метра/ и 2. Партерен етаж, с разположени внего помещения за смяна и лепене на гуми, диагностика на ходова част, смяна на масла,автомивка, магазин за дребни авточасти и принадлежности, битово помещение истълбище, със застроена площ на партерния етаж 224.09кв.м. /двеста двадесет и четири цяло идевет стотни квадратни метра/.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307284
Онлайн са 189 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение