Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359625
Публикувано на 23.10.2019 06:40
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Атанасов Лазаров с рег. No: 927 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,41004 лв.,САМОКОВ
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Самоков
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
41004.00 лв.
Площ (в кв.м):
72.000
409515
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 2 /втори/, находящ се на ул. "Софийско шосе", № 15, в гр. Самоков, Софийска област, жилищен блок Слатина, вход А, етаж 2 /втори/, построен върху държавна земя, в квартал 312 /триста и дванадесети/ по ЗРП на града от 1978г., със застроена площ от 72.29 кв.м. /седемдесет и две цяло двадесет и девет стотни квадратни метра/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: ап. № 1 /едно/, ап. № 3 /три/, двор и стълбищна площадка ведно с прилежащото на апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/, със застроена площ от 2.86 /две цяло осемдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: мазе № 1 /едно/ на ап. № 1 /едно/, мазе № 3 /три/ на ап.№ 3 /три/ и коридор, ведно с 5,62 % /пет цяло шестдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземленият имот, който апартамент представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65231.901.476.1.14 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и шест, точка, едно, точка, четиринадесет/, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, одобрени със Заповед № 300-5-34/15.05.2004г., на Изпълнителният директор на АК, със стар идентификатор № 65231.901.221.1.14 / шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и едно, точка, двеста двадесет и едно, точка, едно, точка, четиринадесет/; адрес на имота: гр. Самоков, п.к. 2000, ул. "Софийско шосе", № 15, блок Слатина, вход А, етаж 2 /втори/, ап. 2 /втори/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот идентификатор 65231.901.476 / шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и шест/; предназнанчение: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ 72.29 кв.м. /седемдесет и две цяло двадесет и девет стотни квадратни метра/; прилежащи части: ведно с 5,62 % /пет цяло шестдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 65231.901.476.1.13, 65231.901.476.1.15, под обекта - няма, над обекта 65231.901.476.1.24.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 11 927
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 07:00
307297
Онлайн са 103 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение