Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359800
Публикувано на 23.10.2019 12:53
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Производствен имот,648000 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
648000.00 лв.
Площ (в кв.м):
5815.000
409690
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.140 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка шестстотин и пет точка сто и четиридесет/, по кадастралната карта икадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. наизпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-1930-11.03.2016г./11.03.2016г. на началника на СГКК – Сливен, целият с площ 5 815.00 кв.м. /петхиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв.„Промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин натрайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма,номер по предходен план: 9834, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор №67338.605.140.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и петточка сто и четиридесет точка две/, със застроена площ 8.00 кв.м. /осем квадратни метра/,брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; 2. Сграда с идентификатор №67338.605.140.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и петточка сто и четиридесет точка три/, със застроена площ 848.00 кв.м. /осемстотин четиридесети осем квадратни метра/, брой етажи: 4 /четири/, предназначение: Промишлена сграда и 3.Сграда с идентификатор № 67338.605.140.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет иосем точка шестстотин и пет точка сто и четиридесет точка четири/, със застроена площ623.00 кв.м. /шестстотин двадесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/,предназначение: Складова база, склад, заедно с всички подобрения в имота, при съседи зацелия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.605.202, поземлен имот сидентификатор № 67338.605.52, поземлен имот с идентификатор № 67338.605.203, поземленимот с идентификатор № 67338.605.136, поземлен имот с идентификатор № 67338.605.315 ипоземлен имот с идентификатор № 67338.605.141.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307439
Онлайн са 104 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение