Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359805
Публикувано на 23.10.2019 13:08
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Вила,8100 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Вила
Начална цена:
8100.00 лв.
Площ (в кв.м):
497.000
409695
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.440.142 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет иосем точка четиристотин и четиридесет точка сто четиридесет и две/, по кадастралната карта икадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителниядиректор на АГКК, целият с площ 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/,находящ се в гр. Сливен, м. „Селището”, с трайно предназначение на територията: урбанизирана,начин на трайно ползване: За вилна сграда, номер по предходен план 239, ведно с построените в имота:1. Сграда с идентификатор № 67338.440.142.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точкачетиристотин и четиридесет точка сто четиридесет и две точка едно/, със застроена площ 21.00 кв.м./двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда –еднофамилна и 2. Сграда с идентификатор № 67338.440.142.2 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка сто четиридесет и две точка две/, със застроенаплощ 5.00 кв.м. /пет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда,при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.440.141, поземлен имот сидентификатор № 67338.440.128, поземлен имот с идентификатор № 67338.440.149 и поземлен имот сидентификатор № 67338.440.143.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307445
Онлайн са 193 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение