Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359856
Публикувано на 24.10.2019 07:11
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Къща,9000 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
9000.00 лв.
Площ (в кв.м):
86.000
409746
Описание:

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.516.169 /шестдесет иседем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет/ покадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г.на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Сливен, ул. „Мочурите“ № 17, целият с площ350 кв.м. /триста и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана,начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м /десет метра/, стар идентификатор: 6544, приследните съседи /имоти с идентификатори/: № 67338.516.168, № 67338.516.166, № 67338.516.172, №67338.516.170, № 67338.516.167, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДАс идентификатор № 67338.516.169.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотини шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет, точка, едно/, с площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратниметра/, на един етаж, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 67338.516.169.2/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесети девет, точка, две/, с площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, на един етаж и ДРУГ ВИДСГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 67338.516.169.5 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет, точка, пет/, с площ от 15кв.м. /петнадесет квадратни метра/, на един етаж.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307494
Онлайн са 122 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение