Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360601
Публикувано на 30.10.2019 11:19
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Жилищна сграда,180880 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 03.11.2019
до 03.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Сграда
Начална цена:
180880.00 лв.
Площ (в кв.м):
121.000
410494
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен, ул."Г.С.Раковски" № 115 /сто и петнадесет/, с площ на имота: 236,00 кв.м. /двеста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1755 /хиляда седемстотин петдесет и пет/, със съседи: ПИ с идф.№№ 67338.514.233, 67338.532.3, 67338.514.231, 67338.514.230, 67338.514.229, като имотът представлява по документи за собственост: ДВОРНО МЯСТО, представляващо имот с пл. № 1755 /хиляда седемстотин петдесет и пети/, образуващо парцел XI-1755 /единадесети за хиляда седемстотин петдесет и пет/, в кв.111 /сто и единадесет/ по плана на гр. Сливен, с площ от 220,00 кв.м. /двеста и двадесет квадратни метра/, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота, ВЕДНО със СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.514.232.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изп. директор на АК, със застроена площ 121,00 кв.м. /сто двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 4 /четири/, с трайно предназначение: жилищна сграда многофамилна, построена в поземлен имот с идентификатор № 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/, с адрес: гр.Сливен, ул."Г.С.Раковски" № 115 /сто и петнадесет/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, и ВЕДНО със СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67338.514.232.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-31/19.04.2006г. на Изп. директор на АК, със застроена площ 32,00 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес на сградата: гр. Сливен, ул. "Г.С. Раковски" 115, разположена в поземлен имот с идф. № 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 05.12.2019 14:00
308132
Онлайн са 169 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение