Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360605
Публикувано на 30.10.2019 11:42
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Производствен имот,59745.92 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 02.11.2019
до 02.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
59745.92 лв.
Площ (в кв.м):
566.000
410498
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.177.50 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто седемдесет и седем точка петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18- 31/19.04.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, местност "Дебелата кория", с площ: 1000,00 кв.м. /хиляда квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за стопански двор; номер по предходен план: 177.56, със съседи: 67338.177.51, 67338.177.25, 67338.177.49, 67338.177.48, ведно с построените в имота: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.177.50.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто седемдесет и седем точка петдесет точка едно/, със застроена площ 566,00 кв.м. /петстотин шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, с предназначение: стопанска сграда и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.177.50.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто седемдесет и седем точка петдесет точка две/, със застроена площ 18,00 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: стопанска сграда. По предходен документ за собственост представлява: имот № 177056 /сто седемдесет и седем хиляди петдесет и шест/, находящ се в Стопански двор, местността "Дебелата кория" в землището на гр. Сливен, код по ЕКАТТЕ 67338, общ. Сливен, с площ 1,000 дка /един декар/, при граници: имот № 177055, имот № 177057, полски път № 177025, ведно с построените в имота Сграда с друго предназначение със застроена площ 575,00 кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/ и сграда с друго предназначение със застроена площ 19,00 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 04.12.2019 14:30
308137
Онлайн са 117 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение