Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360615
Публикувано на 30.10.2019 12:23
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Парцел,20160 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 03.11.2019
до 03.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
20160.00 лв.
Площ (в кв.м):
307.000
410508
Описание:

182,7/307 ид.ч. /сто осемдесет и две цяло и седем десети върху триста и седем идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.519.99 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет/ в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18–31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-20-752/20.11.2007г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес на имота: гр. Сливен, ул. "Пейо Яворов", № 76 /седемдесет и шест/, с площ: 307,00 кв.м. /триста и седем квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 6798 /шест хиляди седемстотин деветдесет и осем/, със съседи: ПИ с идф.№ 67338.519.98, ПИ с идф.№ 67338.519.77, ПИ с идф.№ 67338.519.100, ПИ с идф.№ 67338.519.76.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 05.12.2019 14:15
308148
Онлайн са 131 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение