Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360623
Публикувано на 30.10.2019 13:07
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Производствен имот,286056 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 02.11.2019
до 02.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
286056.00 лв.
Площ (в кв.м):
833.000
410516
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.74 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със Заповед КД–14-20-381/29.09.2010г. на началник на СГКК – Сливен, с адрес на имота: гр.Сливен, кв."Речица", с площ от 2 695,00 кв.м. /две хиляди шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 67338.845.57, номер по предходен план: 67338.845.57, със съседи: 67338.845.77, 67338.865.24, 67338.845.76, 67338.845.75, 67338.845.38, 67338.845.37, ВЕДНО с попадащите в него СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.74.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, с адрес: гр.Сливен, кв."Речица", сградата е разположена в поземлен имот с идф.№ 67338.845.74, със застроена площ 833,00 кв.м. /осемстотин тридесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: 67338.845.57.1, номер по предходен план: няма, и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.74.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и четири точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, с адрес: гр.Сливен, кв. "Речица", сградата е разположена в поземлени имоти с идф.№ 67338.845.74 и № 67338.845.76 и принадлежи към поземлен имот с идф.№ 67338.845.74, със застроена площ 48,00 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: 67338.845.57.2, номер по предходен план: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 04.12.2019 14:00
308156
Онлайн са 118 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение