Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360776
Публикувано на 31.10.2019 09:20
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Парцел,25200 лв.,Хисаря
Обявлението е активно
от 01.11.2019
до 01.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Хисаря
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
25200.00 лв.
Площ (в кв.м):
3169.000
410669
Описание:

ИД20188250400819 - Поземлен имот № 144178 (сто четиридесет и четири хиляди сто седемдесет и осем), находящ се в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдивска, в местността „Топ Кория - 03“, с площ от 3,169 дка. (три декара сто шестдесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване - жил.територия, при граници: имот № 144066 - тр.насаждения на насл. на Станчо Лазаров Караивански, имот № 144061 - тр.насаждения на насл. на Иван Райков Мутафчиев, имот № 144146 - полски път на Община - необработваема земя, имот № 144058 - тр.насаждения на насл. на Кольо Иванов Чавгов и имот № 144165 - тр.насаждения на Мито Георгиев Колев, за който поземлен имот на основание одобрен и влязъл в сила ПУП със Заповед № РД-06-570/17.12.2007 г. на Кмета на Община Хирася е отреден УПИ № 144178 (сто четиридесет и четири хиляди сто седемдесет и осми) - жилищно строителство, в землището на град Хисаря, местността Топ Кория - 03, ведно с всички подобрения и приращения в гореописания поземлен имот. Съгласно скица № К06002/07.02.2019 г., издадена от ОСЗ Хисаря, имотът е образуван от имотите 144060, 144059; Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 25 200,00 лв. (двадесет и пет хиляди и двеста лева), с вкл. ДДС съставляваща 80 % от цената, опредеделена с протокол на ЧСИ от 28.10.2019 г., съгласно чл. 494, във връзка с чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 03.12.2019 09:00
308268
Онлайн са 127 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение