Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 361847
Публикувано на 08.11.2019 06:17
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Къща,32184 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 10.11.2019
до 10.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
32184.00 лв.
Площ (в кв.м):
120.000
411740
Описание:

1/2 ИД. Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.526.186 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр.Сливен, ул."Димчо Дебелянов" № 15, с площ 284,00 кв.м. /двеста осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7276, със съседи: 67338.526.214, 67338.526.185, 67338.526.171, 67338.526.187, ВЕДНО с идеални части от построените в имота сгради, а именно: 1/2 ИД.Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.526.186.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и шест точка шест/, с площ 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, с адрес: гр. Сливен, ул."Димчо Дебелянов" № 15; 1/2 ИД.Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.526.186.7 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и шест точка седем/, с площ 120,00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с начин на трайно ползване: жилищна сграда – еднофамилна, с адрес: гр. Сливен, ул. "Димчо Дебелянов" № 15.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 12.12.2019 14:15
309121
Онлайн са 126 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение