Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 361864
Публикувано на 08.11.2019 06:57
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Магазин,970848 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 10.11.2019
до 10.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
970848.00 лв.
Площ (в кв.м):
4120.000
411757
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.604.62 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка шестдесет и две/, с адрес: гр.Сливен, кв."Промишлена зона", с площ: 4120,00 кв.м. /четири хиляди сто и двадесет квадратни метра/ по нотариален акт за договорна ипотека, а по кадастрална карта - 4119,00 кв.м. /четири хиляди сто и деветнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план 2256, при съседи: имоти с идф. № 67338.604.59, 67338.604.63, 67338.604.64, 67338.604.61, 67338.604.104, който имот по доказателствени актове представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХIX /деветнадесети/ в кв.32 /тридесет и две/ по плана на гр. Сливен, "Промишлена зона", с площ от 4 150,00 кв.м. /четири хиляди сто и петдесет квадратни метра/, при граници на целия имот: поземлен имот № III- предприятие за производство на велпапе и опаковки, поземлен имот № X-ТПК "Ковач", поземлен имот № XVII-складова база за строителни материали, улица и поземлен имот № XX-ТП, ведно с построените в този имот СГРАДА с идентификатор № 67338.604.62.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка шестдесет и две точка едно/ на един етаж с предназначение: промишлена сграда, със застроена площ от 196,00 кв.м. /сто деветдесет и шест квадратни метра/ и СГРАДА с идентификатор № 67338.604.62.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка шестдесет и две точка три/ на един етаж с предназначение: промишлена сграда със застроена площ от 1667,00 кв.м. /хиляда шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, които сгради по доказателствени актове представляват "Магазин, склад за нехранителни стоки- едноетажна сграда с вградени двуетажни обеми- битовки и бюфет със зала за хранене с 24 бр. места, склад и офис".

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 12.12.2019 14:00
309140
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение