Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 361997
Публикувано на 08.11.2019 21:05
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иво Георгиев Кралев с рег. No: 907 обявява за публична продан
Гараж,10800 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 05.12.2019
до 05.01.2020
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
10800.00 лв.
Площ (в кв.м):
24.000
411890
Описание:

1/2 ид.част от ГАРАЖ, МАСИВЕН, монолитен, стоманобетонна конструкция, допълващо застрояване, вход откъм бул. Марица - север, проход от вътрешен двор - обща наземна улица, на един етаж, в североизточната част на двора;, външна топлоизолация, ел. инсталация силова и осветителна, без ВиК, с автом. метална врата, външна и вътрешна мазилка без боядисване; с описание по кадастър:½ ид.ч (една втора идеални части) от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.921.2.5 (пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка девет две едно точка две точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-502.02.05.2012 г. Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. "Марица" № 31, ет. 1, гараж 9П, разположен на кота 0.00 (нула метра), в сграда № 2 (две), разположена в североизточната част на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.506.921 (пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка девет две едно), с предназначение на самостоятелния обект: ГАРАЖ в сграда, брой на нивата на обекта: 1 (едно), с площ от 23.83 кв.м. (двадесет и четири цяло осемдесет и три стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.921.2.4, под обекта: няма и над обекта: няма, ведно с прилежащи части: 20.225 % (двадесет цяло и двеста двадесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с прилежащите към този обект 5.35/1233 (пет цяло тридесет и пет стотни върху хиляда двеста тридесет и три) идеални части от описания поземлен имот, в който е построена сградата. ОБЯВЯВАНЕ НА КУПУВАЧ: Наддавателните предложения ще бъдат отворени на в 07.01.2020г., от 16.00 часа в сградата на Районен съд Пловдив, бул. Шести септември № 167, партер, Зала № 2, и ще бъде обявен купувач. Книжата за имота са депозирани в деловодството на съда на същия адрес, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК. НАЧАЛНА ЦЕНА за 1/2 ид.част, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК, е в размер на 10800,00лв./десет хиляди и осемстотин лева/, представляваща 80 на сто от оценката – 13500,00 лв., за процесната за продан 1/2ид.част от имота. ОГЛЕД: Всички желаещи да огледат имота, могат да сторят това по адреса на имота, всеки , чрез и след предварителна уговорка с назначения пазач – АТАНАС МИХАЙЛОВ , тел. 0889 27 12 12 (д-к Атанас Михайлов) .

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: ЕПК
Особености:
електрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 397 118
Определяне на купувач
[кога] на 07.01.2020 14:00
309253
Онлайн са 183 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение